Bay Pointe Inn & Restaurant

Accommodation Type:Motels